home loans
home loans
PDF Afdrukken E-mailadres
ONTWIKKELINGEN RONDOM HET KLOOSTERKERKHOF VAN STEIN
 
Vlakbij de kasteelruïne van Stein ligt het kerkhof van de Missionarissen van het Heilig Hart. In totaal 159 religieuzen, onder wie ook Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, zijn hier begraven. De paters en broeders hebben vanaf 1921 het missiehuis op het kasteelterrein bewoond. Rond 1970 zijn er ook zusters komen wonen en heeft het kloostercomplex de functie gekregen van een bejaardenoord voor broeders, paters en zusters. Ook paters, die uit de missie terugkeerden, hebben in Stein verzorgd hun oude dag kunnen doorbrengen.
 
In 1993 zijn de laatste religieuzen begraven op het kerkhof. In het jaar 2000 is het kasteelpark inclusief het kloosterkerkhof overgedaan aan de gemeente Stein. Het onderhoud van het kerkhof is in handen gebleven van de congregatie. De gebruiksrechten zijn aangegaan voor de duur van twintig jaar. In september 2013 zijn deze rechten verlopen. De 'Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters' te Stein heeft in 2010 contact opgenomen met het provincialaat van de congregatie te Tilburg en heeft gesproken over de mogelijkheid om het kerkhof binnen Stein te behouden. Vervolgens hebben er contacten plaatsgevonden met beide congregaties, de gemeente Stein en de Archeologiestichting om te komen tot afspraken hoe het kloosterkerkhof te behouden en te onderhouden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Onderhoud van het kerkhof moet voor jaren gegarandeerd zijn.
 
Alle betrokken partijen zijn van mening geweest dat het kloosterkerkhof behouden dient te worden. Er zijn onderling afspraken gemaakt over de overdracht en het onderhoud van het kerkhof. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud is onder meer medewerking verleend door Monumentenwacht en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (I.K.L.) in Limburg. Met betrekking tot het toekomstig onderhoud is onder meer samenwerking gezocht met de I.V.N. te Stein. Ook is er een plan uitgewerkt dat men voor het onderhoud graven kan adopteren. Op deze wijze hopen we een stukje cultureel religieus erfgoed in Stein te kunnen bewaren.
 
De paters, broeders en zusters zijn vijfenzeventig jaar lang verbonden geweest met de Steinse gemeenschap. Hun werkzame leven heeft zich in Nederland afgespeeld, in enkele Europese landen of in een van de missiegebieden van de congregaties. Herinneringen aan de overledenen zijn veelal vastgelegd in de overlijdensprentjes van betrokkenen. Daarnaast zijn de werkzaamheden van de congregaties beschreven in een aantal interessante boeken. Diverse bronnen zijn gebruikt om een boek tot stand te brengen, waarin zowel de 159 religieuzen worden beschreven, maar waarin ook een aantal personen en werkzaamheden nader zijn uitgewerkt. Dit boek (120 pagina's) zal eind 2012 verschijnen, als ook het kerkhof, na de voltooide restauratie, aan de gemeente Stein en de Archeologiestichting wordt overgedragen. Het boek zal op een aantal verkooppunten en in een aantal plaatselijke boekhandels van Stein te verkrijgen zijn.
 
Ook is het mogelijk om vanaf september 2012 een graf te adopteren. Door middel van de adoptie kunnen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden gegarandeerd en kan het kerkhof voor de toekomst worden bewaard. Van de adoptant verwachten wij dat zij belangstelling tonen voor de betreffende overledene, het graf regelmatig bezoeken en het plaatselijk te onderhouden en dat zij twee maal per jaar een bloemengroet brengen. Mocht het bezoeken van het kerkhof niet tot de mogelijkheden behoren en men wil wel een graf adopteren, dan kunnen hieromtrent afspraken gemaakt worden met de Archeologiestichting. De vrijwilligers van de Archeologiestichting en de IVN dragen zorg voor het periodieke onderhoud van het kerkhof.
 
Via deze link kan men informatie vinden hoe men een graf kan adopteren. Deze informatie zal in de komende periode ook via andere media bekend gemaakt worden.

 

Renovatie Kloosterkerkhof
Kasteelpark Stein.
Voortgang van activiteiten tot en met 26 juni
2012
Na maanden van overleg met allerlei instanties, overheid en Congregaties is de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters er in geslaagd een plan uit te werken voor het behoud van het Kloosterkerkhof. Oorspronkelijk zou het Kerkhof, dat nu beheerd wordt door de congregaties, in september 2013 volledig in beheer van de gemeente Stein komen. Naar alle waarschijnlijkheid zou het dan binnen afzienbare tijd geruimd worden en zou daarmee een stukje cultuurhistorisch en religieus erfgoed van  Stein voorgoed verdwijnen.
 
image002
 
Door de archeologiestichting is, mede door de uitgave vanhet boek “De geschiedenis van kasteel Stein en haar bewoners”,  het plan opgevat om dit cultuurhistorisch en religieus erfgoed voor de toekomst te behouden en te beheren. Hiervoor isoverleg opgestart met de gemeente Stein en de Congregaties van de Missionarissen van het Heilig Hart en de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voornemen van de Archeologiestichting een goed en waardevol initiatief is en ook volledig ondersteund moet worden, zeker ook financieel.
 
Hierna is de Archeologiestichting gestart met het uitwerken van een projectplan en het zoeken naar externe ondersteuners en subsidie verstrekkers. Na harde toezeggingen maar ook mondelinge afspraken heeft het bestuur van de Archeologiestichting unaniem besloten dat het project Renovatie Kloosterkerkhof opgestart kan worden. Samen met de vrijwilligers van de Archeologiestichting, maar ook die van het IVN Stein is in juni j.l. daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden.
image004image006
 
 
Op dinsdag 12 juni is een kleine groep vrijwilligers van het IVN Stein en de Archeologiestichting begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden. Deze bestonden o.a. uit het opmeten en vastleggen van de juiste plaatsen van de grafkruisjes, het vrijgraven van enkele grafkruisjes om de werkwijze te bepalen, en het inmeten van de nieuwe naamplaatjes. Ook de juiste ligging van de bestrating is ingemeten om straks weer alles op de juiste plaats terug te krijgen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de aanpak van de  werkzaamheden die in de daaropvolgende weken zouden plaatsvinden.
 
Dinsdagmorgen 19 juni om 8 uur waren de eerste vrijwilligers aanwezig met de benodigde materialen en hulpmiddelen om te beginnen met de “echte” werkzaamheden. Wel was er die morgen erg veel belangstelling van de locale media m.n. L1 televisie, L1 radio. Locale Omroep Stein (LOS) televisie en diverse fotografen. Om 9 uur werd door de Voorzitter het eerste grafkruisje, van Pater Munsters uit de grond gehaald om afgevoerd te worden naar de gereedstaande aanhangers bij de boerderij van de Gebr. Schepers.
 
image008image010
 
In zijn totaal moesten 117 grafkruisjes met kruiwagens naar de aanhangers gebracht worden. Om 11 uur waren ze allemaal van de kerkhof afgevoerd. Toen was het tijd om koffie met vlaai te nuttigen die door Sjef Plum van het IVN naar de Kerkhof was gebracht.
 
image012image014
 
Daarna zijn de grafkruisjes met twee aanhangers naar de fa. Smeets op Bedrijven Park Stein gebracht waar ze in de daarop volgende weken geconserveerd zullen worden. Om 12 uur waren de geplande werkzaamheden van die dag uitgevoerd en kon iedereen weer naar huis of naar het IVN gebouw in de Steinerbos.
 
image016
 
Met de Fa. Smeets is verder afgesproken dat de grafkruisjes na de bedrijfsvakantie de  benodigde straal- en schilderwerkzaamheden van de grafkruisjes plaatsvinden. Dan zal ook de LOS ter plaatse opnamen maken zodat we later de volledige reportage van de renovatie van het Kloosterkerkhof op film hebben. Dinsdagmorgen 26 juni om 9 uur waren opnieuw twaalf vrijwilligers op de kerkhof aanwezig maar nu wel met groot materiaal namelijk een kleine graafmachine van L. Meulenberg, een tractor met aanhanger van N. Schepers en een auto met aanhanger van Botec ( R.Savelkoul).
image018image020
Op deze dinsdag moest de oude bestrating opgeraapt worden. Deze bestond uit betonklinkers, wat niet meer past in het nieuwe groenplan dat opgesteld is door IKL Limburg. Dit was een hele klus want in zijn totaliteit moest toch ongeveer 120 m2 bestrating opgeraapt worden wat omgerekend 6000 klinkers zijn van 2,5 kg. Om 11.30 uur was er pauze met koffie en vlaai, om nieuwe energie op te doen. Daarna werd er weer driftig doorgewerkt. Om 14 uur waren alle klinkers opgeraapt en afgevoerd naar de boerderij van de Gebr. Schepers en naar de locatie van het IVN in het Steinerbos.
 
image022image024
 
Een dankwoord is hier zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers die aan deze klus hebben meegewerkt of materiaal ter beschikking gesteld hebben. Op dit moment, juli 2012, is Monumentenwacht Limburg bezig met de benodigde aanpassingen van de toegangspoort. Deze werkzaamheden bestaan uit het hestellen van beide kolommen en het conserveren van het stalen hek. De volgende werkzaamheden vinden in de tweede helft van augustus plaats, als de grafkruisjes geconserveerd zijn. Dan zal de Archeologiestichting opnieuw met informatie naar buiten komen en worden onze zeer gewaardeerde vrijwilligers opnieuw benaderd om mee te werken aan het terug plaatsen van de grafkruisjes Op korte termijn worden ook de werkzaamheden van  het IKL Limburg opgestart. Deze bestaan uit et snoeien van de overtollige struiken die niet passen in het nieuwe groenplan en het aanplanten van nieuwe struiken en planten.  Deze kosten worden voor een groot gedeelte betaald worden uit Europese subsidies, namelijk de zogenaamde EFRO Interreg IV. In dit kader wordt zo veel als mogelijk de Sociale Werkvoorziening ingeschakeld bij de uitvoering.
 
image026
 
Binnenwerk met name het tot stand komen van het nieuwe boek.
 
image028 
foto processie
Naast het buitenwerk heeft ook het nodige binnenwerk" plaatsgevonden: het raadplegen van allerlei bronnen, het bezoeken van het archief Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en het samenstellen van het nieuwe boek. Als de renovatie van het kerkhof volgens planning in november wordt afgerond en het kerkhof vervolgens wordt overgedragen aan de gemeente Stein (als eigenaar) en de Archeologiestichting als beheerder) zal tevens het nieuw te verschijnen boek "Het kloosterkerkhof bij kasteel Stein" gepresenteerd worden. Alle 159 religieuzen, die op het kerkhof begraven zijn, krijgen opnieuw "een gezicht". Zowel het werk van individuele paters, broeders en zusters, alsmede van de congregaties als geheel zal uitgebreid beschreven worden in het 120-pagina's-tellende boek. Ook dit boek is tot stand gekomen dank zij maximale medewerking van schrijvers, fotografen, archivarissen, congregatieleden, familieleden, vrijwilligers, alsmede sponsoren, die allen het initiatief van het verschijnen van het boek hebben willen steunen. De conceptversie van het boek is net voor de bedrijfsvakantie afgegeven bij de drukker, opdat het volgens planning in november kan verschijnen. Ook hebben er voorbereidende activiteiten plaatsgevonden met
betrekking tot de uitwerking van het plan van het adopteren van de graven. Voor een bedrag van 15 euro per jaar kan men een van de 117 graven adopteren. Met het geld kan het toekomstig onderhoud van de graven en van het kerkhof worden gegarandeerd. Informatie over het adopteren van een graf kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de Archeologiestichting. Ook kan het worden gedownload van de website van de Archeologiestichting: www.archeologiestichtingstein.nl onder de rubriek "Kerkhof".
image030
Foto Kerkhof Stein 1950
Meewerkende verenigingen, stichtingen, bedrijven en organisaties en vrijwilligers.
 • Gemeente Stein.
 • Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart.
 • Congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het
  Heilig Hart.
 • Monumentenwacht Limburg.
 • IKL Limburg.
 • IVN Stein.
 • Rabobank Westelijke Mijnstreek.
 • Schildersbedrijf Smeets Stein Group.
 • Gebr. Schepers boerderij Scharbegweg.
 • R. Savelkoul Botec Stein.
 • Dhr. L.Meulenberg
 • Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters.

Opgemaakt: Jos Drubers en Wim Janssen.
Laatst aangepast op donderdag 04 oktober 2012 13:05